Opis Ogólny Drukuj
RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY LABELMARKET

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Labelmarket Sp. z .o.o., 52-213 Wrocław, ul. Ułańska 78/1.

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH
Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, podczas zawierania umów kupna/sprzedaży, podczas pozyskiwania kontaktów handlowych.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy i wynikających z umowy sprzedaży, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz realizacji działań marketingowych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo-podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informujemy także, iż dane nie będą podlegały procesowi profilowania i nie będą udostępniane innym podmiotom w tym celu.

IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo-podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.

Każdego z powyższych praw można dochodzić za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w firmie LABELMARKET, który jest odpowiedzialny za ochronę danych, mailowo: ido@labelmarket.pl

Do gory


Promocje
 
O firmie Promocje Kontakt